เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558