รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชา ครั้งที่ 1/2558