เป็นประธาน ในพิธีมอบชุดวิชาชีพสาธารณสุขและเสื้อปฎิบัติการ หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขชุมชน