ประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง พร้อมทั้งดูสถานที่ในการก่อสร้างอาคาร ศูนย์บริการสุขภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง