ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานและภาคีเครือข่าย การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดตรัง