เป็นประธาน ในพิธีมอบชุดเสื้อกาวน์ปฎิบัติการ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม)