เข้าร่วมประชุม โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกเพื่อเสริม สร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์