เข้าร่วมอบรมหลักสูตรรองผู้อำนวยการวิทยาลัย เเละฟื้นฟูศักยภาพด้านการบริหาร