ร่วมสังเกตการณ์การติดตั้งถังดับเพลิง เพื่อปรับปรุงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของวิทยาลัย ตาม พรบ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2558