ศิษย์เก่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) รุ่นที่ 3 เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ