เปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผบต.) รุ่นที่ 23 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ วันที่ 22 กรกฎาคม 2556