คณาจารย์ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมประชุมกับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง