เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีการศึกษา 2557 ในระยะที่ 2