เข้าร่วมประชุมวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2558 " ๖๙ ปี ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ "