ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ อภิชาติ รอดสม ในโอกาสไปดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ เขตบริการสุขภาพที่ 1