เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระบบสุขภาพอำเภอกันตัง (Distric Health System: DHS) เพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพของทุกภาคส่วนในระดับชุมชน ตำบล