เข้าร่วมฟังการเสวนา "เรื่องเล่าจากการทำงาน" และ "การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อความเป็นธรรมด้านสุขภาพ"