นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ