ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ นายแพทย์ อภิชาติ รอดสม ในโอกาสที่ไปดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ เขตบริการสุขภาพที่ 1