เข้าร่วมประชุมโครงการสัมมนาวิชาการพัฒนาคุณภาพและ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร