ร่วมเดินทางไปส่งนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ จากบ้านพัก ถนนรักษ์จันทร์ ตำบลทับเที่ยง จังหวัดตรัง ถึงท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง