โครงการความรู้ วสส.ตรัง สู่สังคม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพความรู้ด้านยา, ด้านทันตสาธารณสุข ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.โคกหล่อ ต.ควนปริง และโรงเรียนพรศิริกุลปฐมวัย จ.ตรัง วันที่ 25 กรกฏาคม 2556