เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดทำสมรรถนะหลักสูตรเทคนิคเภสัชกรรม ระดับปริญญาตรี