เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558