ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2559-2563 ครั้งที่ 3