เข้าร่วมประชุมวิพากษ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการเเพทย์เเผนไทย(มคอ.1) เเละหารือกับนายกสภาการเเพทย์เเผนไทย