เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือผู้สาธิตภาคปฎิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 2