เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันพระบรมราชชนก ด้านการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558