เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารเขต สุขภาพที่ 12 เพื่อติดตามงาน