ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพดี