การตรวจเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน Clean Food Good Taste และการให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาล แก่ร้านอาหารแผงลอยบริเวณถนนรื่นรมย์ (Center Point) เขตเทศบาลนครตรัง