ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU) โครงการ "การจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน" ระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง