ร่วมต้อนรับ สถานประกอบการ มาให้ความรู้ กิจกรรมสร้างจิตสำนึก เรื่องความปลอดภัยให้กับนักศึกษา เยาวชนในชุมชน ในโครงการสถานประกอบกิจการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558