ร่วมงาน โครงการ " รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก" โดย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมขบวนรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก