ร่วมสังเกตการณ์ การตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ ระบบนักศึกษา ระบบสอบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา 2558