ประชุมหารือปรับแก้ไขรูปแบบก่อสร้างอาคารเรียน และหอพักตึก 6 ชั้น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมกับวิศวกรและบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง