มอบเกียรติบัตรและกล่าวชื่นชมนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน) ชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ