ให้โอวาท นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 ก่อนออกฝึกประสบการณ์สาธารณสุขสุขชุมชน 2