เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะการประเมินคุณภาพภายใน