เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เรื่องพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่มีการปรับงบ ย้ายหมวดเงิน