เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2558