ร่วมปรึกษาหารือในการเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยร่วมกับเทศบาลนครตรัง กับท่านกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง