เป็นประธานการประชุม งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม