เป็นประธานการประชุม การกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดการประเมินผลการปฎิบัติราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2558