เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ