ร่วมต้อนรับและสังเกตการณ์ การประชุมชี้แจงแนวทางและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2558