เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2558