ร่วมงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2558 (World Blood Donor Day 2015) โดยมีท่านสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี