สส. สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เยี่ยมวิทยาลัยพร้อมพบผู้อำนวยการเพื่อปรึกษา หารือในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556