เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกิจการนักศึกษาและนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์